อบรม / สัมนา

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เห็นถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงมีการจัดอบรมและสัมมนาให้กับพนักงาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประจำปี

  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
  • 2554
  • 2553
  • 2552

วันที่ 6 พฤศจิกายน และ 20 ธันวาคม 2560 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรให้กับพนักงานใหม่ และ พนักงานเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจภาพรวมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร


วันที่ 4 กรกฎาคม วันที่ 9 สิงหาคม วันที่ 7 และ 21 กันยายน 2560 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรให้กับพนักงานใหม่ และ พนักงานเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจภาพรวมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร


วันที่ 12 เมษายน, 9 พฤษภาคม และ 8 มิถุนายน 2560 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ กลยุทธ์องค์กรให้กับพนักงานใหม่ และ พนักงานเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจภาพรวมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร


วันที่ 16 มกราคม 2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 และ 8 มีนาคม 2560 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรให้กับพนักงานใหม่ และ พนักงานเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจภาพรวมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ขององค์กรและปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร


วันที่ 12 ตุลาคม 2559 วันที่ 18 และ 21 พฤศจิกายน 2559 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรให้กับพนักงานใหม่ พนักงานโอนย้ายและพนักงานเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจภาพรวมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเสี่ยงและกลยุทธ์ขององค์กรและปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 วันที่ 5 และ 26 สิงหาคม 2559 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจภาพรวมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเสี่ยงและกลยุทธ์ขององค์กรและปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจภาพรวมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเสี่ยงและกลยุทธ์ขององค์กรและปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรสำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเลื่อนตำแหน่งเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานสำหรับการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปวันที่ 26 มกราคม 2559 และ 4 มีนาคม 2559 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรจัดอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์เชิงลึกให้แก่ Risk Champion เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสื่อสารกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานในฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพวันที่ 26 มกราคม 2559 และ วันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจภาพรวมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเสี่ยงและกลยุทธ์ขององค์กร

4 กุมภาพันธ์, 24 เมษายน, 14 พฤษภาคม, 5 มิถุนายน 2558 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุกธ์ให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงกับการทำงาน27 มีนาคม, 11 สิงหาคม, 27 สิงหาคม 2558 สำนักบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์องค์กรจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุกธ์ให้แก่พนักงานเลื่อนตำแหน่งเพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมให้พนักงานนำความรู้ไปปรับใช้สำหรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

สำนักบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์ให้แก่พนักงานเลื่อนตำแหน่งวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมให้พนักงานนำความรู้ไปปรับใช้สำหรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นวันที่ 9 พฤษภาคม, 5 มิถุนายน และ 7 สิงหาคม 2557 สำนักบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์ให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงกับการทำงานการอบรมเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์เบื้องต้นให้กับพนักงานใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์, 7 มีนาคม และ 3 เมษายน 2557

ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์ให้แก่พนักงานเลื่อนตำแหน่งฝ่ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมให้พนักงานนำความรู้ไปปรับใช้สำหรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น


ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์ให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงกับการทำงาน

ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์อบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์ให้แก่ Management Trainee รุ่นที่ 1 ของบริษัท ในวันที่ 19 มกราคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเป็นผู้บริหารที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถในทุกด้าน และ จัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์ให้กับพนักงานใหม่และพนักงานเลื่อนตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทำงาน

แผนกบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์ให้กับพนักงานใหม่วันที่ 19 เมษายน 9 พฤษภาคม 3 มิถุนายน 3 สิงหาคม 9 กันยายน และ 14 ตุลาคม 2554 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานใหม่เห็นถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

แผนกบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์อบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์ให้กับพนักงานเลื่อนตำแหน่งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมให้พนักงานนำความรู้ไปปรับใช้สำหรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 แผนกบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์จัดอบรมเรื่องความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์ในโครงการ Risk Management Champion ประจำปี 2553 ให้แกตัวแทนจาก สำนักกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเพื่อให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ภายในฝ่ายตนเองให้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง

แผนกบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์ให้กับพนักงานใหม่ในวันที่ 7 มกราคม และ 8 กุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานใหม่เห็นถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จัดอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานโดย อ. บดี ตรีสุคนธ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2552 แผนกบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์ อบรมหัวข้อการบริหารความเสี่ยงให้กับบริษัท เจพี -วัน แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบาฟส์