การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กร กำหนดไว้

ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  • โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายอัศวิน คงสิริ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (ประธานกรรมการบริหาร) กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายประกอบเกียรติ นินนาท (กรรมการผู้จัดการ) กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอำนวย พหูวณิช
(กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางดวงวิไล สิงคารวานิช (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นการบริหารความเสี่ยงองค์การ (Corporate Risk) สอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ทั้งหมดให้สอดคล้องกัน และสอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการและภาพรวมผลการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง กลั่นกรองและสอบทานความเสี่ยงในภาพรวมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้พิจารณาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญทุกครั้งในการประชุม เช่น พิจารณา EBITDA กระแสเงินสด การควบคุมค่าใช้จ่าย ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามควบคุมผลการดำเนินบริษัทให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสั่งการให้ฝ่ายบริหารออกมาตรการต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป