นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทยึดถือแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ประการ ดังนี้

 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และมีจริยธรรม อันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน

  บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน ส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของพนักงาน และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

 4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  บริษัทใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการจัดการ และแผนงานที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 5. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

  บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีความเป็นกลางทางการเมือง

 6. ความรับผิดชอบในการให้บริการ

  บริษัทให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่งคงด้านพลังงานของประเทศ

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

  บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน สืบสานวัฒนธรรมไทย และทำนุบำรุงศาสนา พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้ชุมชนและสังคมสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน