นโยบายคุณภาพ

คณะผู้บริหารและพนักงานของ BAFS ทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้บริการน้ำมันอากาศยาน ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้ง มีกระบวนการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า โดยจะเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ

  1. การให้บริการน้ำมันอากาศยานที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. การให้บริการที่ตรงต่อเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด
  3. การให้บริการโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  4. การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ