นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในการเป็นเครื่องมือบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยง ที่มีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทั้งมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ทั้งหมดบรรลุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันเพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทจึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์การ (Corporate Risk Management) ของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ทั้งหมด
  2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  3. ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ กำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการควบคุมการตอบสนองความเสี่ยงด้านทุจริต และคอร์รัปชั่นให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่แต่ละบริษัทถือปฏิบัติ
  4. การบ่งชี้ และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหารแต่ละบริษัท
  5. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนนำไปใช้ปฏิบัติ
  6. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือ ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อดำเนินการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่อไป

การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารและการสอดส่องดูแลติดตามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง