ปริมาณน้ำมัน

เดือน 2558 2559 2560 2561
ปริมาณ น้ำมัน
(ล้านลิตร)
อัตรา เติบโตของปริมาณน้ำมัน ปริมาณ น้ำมัน
(ล้านลิตร)
อัตรา เติบโตของปริมาณน้ำมัน ปริมาณ น้ำมัน
(ล้านลิตร)
อัตรา เติบโตของปริมาณน้ำมัน ปริมาณ น้ำมัน
(ล้านลิตร)
อัตรา เติบโตของปริมาณน้ำมัน
ม.ค. 469.0 2.56% 503.1 7.27% 530.4 5.43% 532.8 0.46%
ก.พ. 424.2 5.37% 469.1 10.58% 469.6 0.11% 482.0 2.64%
มี.ค. 463.8 6.28% 488.8 5.39% 487.2 -0.33%
เม.ย. 437.4 8.05% 464.6 6.22% 455.5 -1.96%
พ.ค. 429.9 11.75% 457.0 6.30% 458.7 0.37%
มิ.ย. 400.4 14.66% 427.9 6.87% 443.0 3.53%
ก.ค. 434.7 16.14% 470.1 8.14% 480.1 2.13%
ส.ค. 441.1 12.90% 477.6 8.27% 483.8 1.30%
ก.ย. 400.8 9.66% 445.3 11.10% 453.7 1.90%
ต.ค. 442.4 9.13% 464.9 5.09% 476.2 2.44%
พ.ย. 453.3 6.51% 477.3 5.29% 486.2 1.86%
ธ.ค. 486.6 6.13% 511.4 5.10% 522.1 2.10%

หมายเหตุ : ปริมาณน้ำมันโดยรวมของสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองในเดือน ก.พ. 2561 มีจำนวน 482.0 ล้านลิตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำมันของสนามบินดอนเมืองจำนวน 91.0 ล้านลิตร