10 อันดับสายการบินที่ใช้บริการสูงสุด

Top-Ten BAFS's Customers at Suvarnabhumi Airport are listed bases on the total amount of monthly purchase.
from January 1, to February 28, 2018

หมายเหตุ : รายชื่อสายการบินนี้ไม่ได้เรียงลำดับตามปริมาณการเติม