10 อันดับสายการบินที่ใช้บริการสูงสุด

Top-Ten BAFS's Customers at Suvarnabhumi Airport are listed bases on the total amount of monthly purchase.
from January 1, to November 30, 2017

หมายเหตุ : รายชื่อสายการบินนี้ไม่ได้เรียงลำดับตามปริมาณการเติม