จำนวนเที่ยวบิน

เดือน 2558 2559 2560 2561
จำนวนเที่ยวบิน อัตรา เติบโตของเที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบิน อัตรา เติบโตของเที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบิน อัตรา เติบโตของเที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบิน อัตรา เติบโตของเที่ยวบิน
ม.ค. 21,264 6.47% 23,961 12.68% 25,361 5.84% 25,966 2.39%
ก.พ. 20,049 17.31% 22,929 14.36% 22,771 -0.69% 23,757 4.33%
มี.ค. 21,808 18.39% 23,317 6.92% 24,386 4.58%
เม.ย. 21,238 16.99% 22,755 7.14% 23,280 2.31%
พ.ค. 21,215 22.00% 23,151 9.13% 23,531 1.64%
มิ.ย. 20,031 29.04% 21,936 9.51% 22,630 3.16%
ก.ค. 21,514 29.31% 23,678 10.06% 24,223 2.30%
ส.ค. 21,964 25.93% 23,792 8.32% 24,587 3.34%
ก.ย. 20,215 21.09% 22,337 10.50% 22,839 2.25%
ต.ค. 22,058 15.62% 23,258 5.44% 24,396 4.89%
พ.ย. 21,932 12.01% 23,363 6.52% 24,186 3.52%
ธ.ค. 23,502 11.60% 24,789 5.48% 25,511 2.91%

หมายเหตุ : จำนวนเที่ยวบินรวมของ BAFS ให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองในเดือน ก.พ. 2561 มีจำนวน 23,757 เที่ยวบิน โดยเป็นของสนามบินดอนเมืองจำนวน 10,109 เที่ยวบิน