ดอนเมือง

สถานีบริการดอนเมือง

สถานีบริการดอนเมือง ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 ตามมติคณะรัฐมนตรีในปี 2526 เพื่อดำเนินการบริหารการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยานที่ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น ท่าอากาศยานดอนเมือง(ทดม.) Don Mueang International Airport (DMK)โดยเป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอย่างครบวงจรเพียงรายเดียว และเมื่อมีการขยายการให้บริการไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549นั้น ทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการเครื่องบินที่ไม่มีตารางบินแน่นอนเช่น เครื่องบินส่วนตัว เครื่องบินเช่าเหมาลำ เครื่องบินราชการ เครื่องบินของโรงเรียนการบิน เป็นต้น และจากที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ให้สายการบินภายในประเทศ ที่มีตารางเวลาแน่นอน มีการบินแบบจุดต่อจุดทำการบินได้ ทำให้ สถานีบริการดอนเมืองมียอดให้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 85เที่ยวบินต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา

สถานีบริการดอนเมืองให้บริการด้วยระบบต่างๆดังนี้

  1. คลังน้ำมันอากาศยานดอนเมือง (Don Mueang Depot )

    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนวิภาวดีรังสิต ประกอบด้วยอาคารสำนักงานใหญ่ และสำนักงานของบริษัทในเครือ ทำหน้าที่รับ-จ่ายพร้อมจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน (Jet A-1) ที่บริษัทผู้ค้าน้ำมันส่งมาเพื่อให้บริการแก่สายการบินที่เป็นลูกค้าของตน โดยสามารถจัดเก็บน้ำมันอากาศยานได้ประมาณ 19 ล้านลิตร มีระบบรับจ่ายน้ำมันอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย Hydrant Pump จำนวน 4 ชุด ระบบวัดปริมาณน้ำมันในถังอัตโนมัติ(Tank Gauging) รวมทั้งระบบความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย ระบบดับเพลิง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System) และระบบตรวจจับการบุกรุกแนวรั้ว(Infrared Sensor Bea

  2. ระบบท่อส่งน้ำมันใต้ลานจอด (Hydrant Pipeline Network)

    ทำหน้าที่ส่งจ่ายน้ำมันอากาศยานจากคลังน้ำมันผ่านท่อจ่ายน้ำมันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว ซึ่งวางฝังไว้ใต้ดินลอดผ่านถนนวิภาวดีรังสิตเข้าสู่สนามบินและกระจายไปทั่วบริเวณหลุมจอดเครื่องบิน

  3. ระบบการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Into-plane Services)

    บริการเติมน้ำมัน Jet A-1 เข้าสู่เครื่องบินโดยรถ Dispenser ผ่านระบบ Hydrant และรถ Refueller ซึ่งมีถังบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ติดตั้งที่ตัวรถ ใช้ในการเติมน้ำมันให้แก่เครื่องบินที่อยู่นอกระบบ Hydrant