บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“บาฟส์” เป็นบริษัทที่ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ โดยดำเนินธุรกิจทางด้านการบริหารการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน

สถิติความปลอดภัย

ตั้งแต่ 9 ก.ย. 56 ถึง 30 พ.ย. 60
4,297,159
ชั่วโมง - คน

ข้อมูลหลักทรัพย์

MAS

Mainstream Accounting System