รางวัล

 • บาฟส์ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558

 • บาฟส์รับ 2 รางวัล จากงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2014 ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านผลการดำเนินงาน ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 – 20,000 ล้านบาท และรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเยี่ยมด้านการรายงานบรรษัทภิบาล

  บาฟส์ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2557

  บริษัทฯได้รับรางวัลองค์กรที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในหมวดทรัพยากรประจำปี 2557

  บาฟส์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต

 • บาฟส์ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2556

 • บาฟส์ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 ในระดับ “ดีเลิศ”

 • บาฟส์ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 ในระดับ “ดีเลิศ”

 • บาฟส์ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 ในระดับ “ดีเลิศ”

  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2553

 • บาฟส์ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 ในระดับ “ดีเลิศ”

  บาฟส์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการให้บริการระดับ “ดีเลิศ” จาก Joint Inspection Group (JIG) ประจำปี 2552

  บาฟส์รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นฯ ทั้งสามพื้นที่

  ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

 • ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

  รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่นประจำปี 2551

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศประจำปี 2551

  รางวัลอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารใหม่

 • บริษัทฯได้รับรางวัล“คณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น ( Board of The Year for Distinctive Practices) ประจำปี 2549/50”

  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2550

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

  รางวัลแห่งความภูมิใจ ISO 9001:2000 Certified

 • BAFS รับรางวัล Best Corporate Governance Report Award

  BAFS รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานประจำปี 2549

 • บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 8001 - 2546