วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

บริการธุรกิจพลังงานด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง คุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

4 ด้านซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนกระบวนการทำงานแต่ละด้านเพื่อการเติบโต
ใน ธุรกิจอย่างยั่งยืนและผลักดันให้บริษัทบรรลุวิสัยทัศน์อันประกอบด้วย
  1. ด้านการเงิน : สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนและให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
  2. ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : มีคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3. ด้านกระบวนการ : เป็นเลิศด้านกระบวนการด้วยความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา : บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพสอดรับกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

  1. ต่อผู้ถือหุ้น : ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
  2. ต่อลูกค้า : มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
  3. ต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้ : ดำเนินธุรกิจร่วมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น
  4. ต่อสังคมชุมชน/สิ่งแวดล้อม : มีความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  5. ต่อพนักงาน : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีจริยธรรม และ ยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  6. ต่อผู้กำกับดูแล : ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องและโปร่งใส