คณะผู้บริหาร

 • Mr. Prakobkiat Ninnad
 • Mr. Amnuay Pahuvanich
 • Mr. Charoen Charusalaipong
 • Mr. Kanit Seetong
 • Mr. Manob Pulsombulpol
 • Miss Prapis Ruthairung
 • Mrs. Jirapat Charoenbhantaraks
 • Miss Yuphadee Tongaroonsri
 • Mr. Nattapol Narkuam
 • Mrs. Mayuree Nalinwong
 • Ms. Saowapak Jungpattanaphong
 • Mr. Pariwat Vattanasup
 • Mr. Gritt Madisara
 1. นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการบริษัท กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
 2. นายอำนวย พหูวณิช ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
 3. นายเจริญ จารุไสลพงษ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
 4. นายคณิต สีทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน
 5. นายมาณพ พูลสมบูรณ์ผล ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน
 6. นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
 7. นางจิราพัฒก์ เจริญภัณฑารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 8. นางสาวยุภดี ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค
 9. นายณัฐพล นาคอ่วมผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
 10. นางมยุรี นลินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
 11. นางสาวเสาวภาคย์ จึงพัฒนาพงษ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 12. นายปริวรรต วัฒนศัพท์ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร
 13. นายกฤษณ์ มดิศรผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร
 • นายประกอบเกียรติ นินนาท

  กรรมการผู้จัดการ

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี สาขา National Economics and International Relations, University of Stockholm, Sweden
  • Intensive Business Profession Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Aviation Law Seminar, International Aviation Management Training Institute, Canada
  • บทบาทของผู้บริหารกับการควบคุมภายใน Risk Management Awareness for Executives, Internal Control, Business & Finance Acumen โดย บมจ. การบินไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 193/2557
  • หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 3 บริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
  • ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
  • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
  • ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัยและสิ่งแวดล้อมการบิน บมจ. การบินไทย
 • นายอำนวย พหูวณิช

  ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิ
  • หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับ นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้
  • หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 96/2550
  • หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 6/2552
  • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 8/2553
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
  • กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
  • กรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
  • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • นายเจริญ จารุไสลพงษ์

  ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 168/2013
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • นายคณิต สีทอง

  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • -ไม่มี-
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • Stock Account บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • Air fuel Foreman บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • Depot Operation Supervisor บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • Deputy Aviation Refueling Director บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • นายมาณพ พูลสมบูรณ์ผล

  ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • รองผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • หัวหน้าแผนกปฏิบัติการห้องควบคุม และซ่อมบำรุง บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ้ง

  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด
  • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • 2560 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • 2558 – 2560 : รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • อดีต : ผู้จัดการแผนกการเงิน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • นางจิราพัฒก์ เจริญภัณฑารักษ์

  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • ผู้จัดการแผนกธุรการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • นางสาวยุภดี ทองอรุณศรี

  ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท - การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • 2558- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด
  • 2558- ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค
  • 2556 - 2558 : รองผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค
  • 2555 - 2556 : รองผู้จัดการฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค
  • 2554 - 2555 : หัวหน้าแผนกอาวุโสควบคุมคุณภาพ
  • 2539 - 2554 : หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
  • 2537 - 2538 : นักวิจัยบริษัท ทีพีไอ จำกัด
 • นายณัฐพล นาคอ่วม

  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • นางมยุรี นลินวงศ์

  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit โดยสภาวิชาชีพบัญชี
  • Anti - Corruption : The Practical Guide โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Monitoring the Quality of Financial Reporting โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors โดยสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน โดยสภาวิชาชีพบัญชี
  • การตรวจสอบทุจริต โดยสภาวิชาชีพบัญชี
  • CG Forum 2/2015 ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุม ภายใน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย
  • การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดย บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส
  • การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
  • หลากหลายประเด็นสำหรับกรรมการตรวจสอบ โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • ผู้ช่วยบริหารงานตรวจสอบภายใน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • นางสาวเสาวภาคย์ จึงพัฒนาพงษ์

  ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหาร ระบบคุณภาพความปลอดภัย และอาชีวอนามัย บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกควบคุมบัญชีน้ำมัน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • นายปริวรรต วัฒนศัพท์

  ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร

 • ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
 • ประสบการณ์การทำงานในอดีต
  • 2550 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
 • นายกฤษณ์ มดิศร

  ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร

 • ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
 • ประสบการณ์การทำงานในอดีต
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน