คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“พิจารณากำหนด ค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง ประธานกรรมการ บริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะอนุกรรมการอื่นใดของบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี”

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาเงินปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ได้ให้ความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ เช่น ให้ความเห็นในเรื่องค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพชร ยุติธรรมดำรง (กรรมการอิสระ) กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (ประธานกรรมการบริหาร) กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายประกอบเกียรติ นินนาท (กรรมการอิสระ) กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวสุวิภา สุขเจริญโชค (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี) เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน