คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“ในด้านการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลพิจารณาความเหมาะสมในด้านจำนวน และองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัท จัดทำข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับสัญญากรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ว่างลง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป”

ในการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ที่ได้รับการสรรหา ทั้งในด้านสถานภาพบุคคล ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง มีการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลยังได้ให้ความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ เช่น ให้ความเห็น ในการสรรหากรรมการ เป็นต้น

ในด้านบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ กำกับ ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยดี รวมถึงเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการของหน่วยงานกำกับดูแล”

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

1. นายอัศวิน คงสิริ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (ประธานกรรมการบริหาร) กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท (กรรมการผู้จัดการ) กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
นางปานดาว สุขยางค์ (เลขานุการบริษัท) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล