คณะกรรมการบริษัท

 • Mr. Palakorn Suwanrath
 • M.R. Supadis Diskul
 • Mr. Prakobkiat Ninnad
 • Mr. Nitinai Sirismatthakarn
 • Mr.Peratak Autadej
 • Mr. Phiphawat Sitthichaikasem
 • Mr. Rungroj Sivachan
 • Mr. Aswin Kongsiri
 • Mr. Visut Montriwat
 • Mr. Pachara Yutidhammadamrong
 • Mr. Pipat Purnananda
 • Squadron Leader Pongtorn Thepkanjana
 • Mr. Surachai Piencharoensak
 • Mr. Usanee Sangsingkeo
 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
 2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการบริษัท กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร
 3. นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการบริษัท กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
 4. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการบริษัท
 5. นายพีรทักษ์ อุตะเดชกรรมการบริษัท
 6. นายพิภวัต สิทธิชัยเกษมกรรมการบริษัท
 7. นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัญกรรมการบริษัท
 8. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 9. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 10. นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 11. นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 12. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา กรรมการบริษัท
 13. นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์กรรมการบริษัท
 14. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้วกรรมการบริษัท
 • นายพลากร สุวรรณรัฐ

  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 92/2550
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2550
  • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่น 16/2550
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 4 บริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • องคมนตรี
  • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
  • กรรมการ บริษัท ทองทิพย์ จำกัด
  • กรรมการ บริษัท สรรพทัศน์ จำกัด
  • กรรมการ บริษัท ลัคกี้โคลบเวอ จำกัด
  • กรรมการ บริษัท เลสทรัวส์ จำกัด
  • กรรมการ บล. ไทยพาณิชย์
  • ประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
  • ประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • กรรมการ ธนาคารออมสิน
 • หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล

  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4515
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2547
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2547
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2547 และรุ่น 1/2554
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550
  • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550
  • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2552
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2557
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์
   • ประธานกรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
   • กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
 • ประสบการณ์ทำงาน

  บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

  2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
  2556 - 2557 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
  2526 – 2556 กรรมการผู้จัดการ
   
  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
   
  บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์
  2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
   
  บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
  2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  2549 – 2553 กรรมการ
  2540 – 2549 กรรมการผู้จัดการ
  2534 - 2540 กรรมการ
   
  บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
  2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  2539 - 2554 กรรมการผู้จัดการ
   
  บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
  2529 – 2558 ประธานกรรมการ
   
  บจก. เจพี-วัน แอสเซ็ท
  2554 – 2557 กรรมการ
  2547 - 2554 กรรมการผู้จัดการ
   
  BAFS International Limited
  2554 – 2556 กรรมการ
   
  บมจ. การบินไทย
  2540 – 2546 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ
 • นายประกอบเกียรติ นินนาท

  กรรมการผู้จัดการ

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี สาขา National Economics and International Relations, University of Stockholm, Sweden
  • Intensive Business Profession Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Aviation Law Seminar, International Aviation Management Training Institute, Canada
  • บทบาทของผู้บริหารกับการควบคุมภายใน Risk Management Awareness for Executives, Internal Control, Business & Finance Acumen โดย บมจ. การบินไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 193/2557
  • หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 3 บริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
  • ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
  • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
  • ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัยและสิ่งแวดล้อมการบิน บมจ. การบินไทย
 • นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

  กรรมการ

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Florida State University (ทุนกระทรวงการคลัง)
  • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต University of Southern California
  • ประกาศนียบัตรการบริหารการคลัง University of Southern California
  • ประกาศนียบัตรการบริหารการเงิน University of Southern California
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • รองผู้อำนวยการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
  • กรรมการผู้อำนวยการ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
  • ที่ปรึกษา 11 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายพีรทักษ์ อุตะเดช

  กรรมการ

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  • MDP3: Level 13-14 Business Management ปตท.
  • VP Leadership Development Program ปตท.
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 2 บริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • กรรมการ บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย
  • กรรมการ บจก. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล
  • ผู้จัดการฝ่าย รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม
  • ผู้จัดการฝ่าย ขนส่งปิโตรเลียม
  • ผู้จัดการฝ่าย คลังปิโตรเลียมส่วนกลาง
  • พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียมอาวุโส
  • ผู้จัดการส่วนแผนจัดหาปิโตรเลียม
  • ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการจัดหาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม
 • นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม

  กรรมการบริษัท

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • Asia Pacific Fleet Manager, ExxonMobil Limited
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • Asia Pacific Fleet Manager, ExxonMobil Limited
  • Process Advisor, Sriracha Refinery, Esso Thailand (Public) Co., Ltd.
  • Equipment Integrity Program Advisor, Sriracha Refinery, Esso Thailand (Public) Co., Ltd.
 • นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัญ

  กรรมการบริษัท

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี - เคมีวิศวกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท - Industrial Engineering & Management, Oklahoma State University, USA
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • ผู้จัดการใหญ่คลังน้ำมัน บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • 2550 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลังน้ำมันส่วนกลาง, บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  • 2548 - 2550 ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบขนส่งน้ำมัน ภาคพื้นตะวันออก (เอเชีย/โอเชียเนีย), ธุรกิจจัดหา จัดเก็บ และจัดจ่าย, บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  • 2545 - 2548 ผู้จัดการวางแผนและประเมินผล, ธุรกิจจัดหา จัดเก็บ และจัดจ่าย, บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  • 2543 - 2545 ผู้จัดการสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า ฝ่ายการตลาดค้าปลีก, บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • นายอัศวิน คงสิริ

  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
  • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่น 5/2544
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 11/2544
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเอชทีแอล
   • ประธานกรรมการ บมจ. ช.การช่าง
   • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
   • กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 1 บริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • ประธานกรรมการ บจก. ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง
  • ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
  • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ บมจ. โอเอชทีแอล
  • ประธานกรรมการ บมจ. ช.การช่าง
  • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
  • กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
  • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
  • รองประธานกรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้า
  • กรรมการและประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • นายวิสุทธิ์ มนตริวัต

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2549
  • หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 1/2550
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 2/2550
  • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Report (MFR) รุ่น 7/2552
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 2 บริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • กรรมการอิสระ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
  • กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
  • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • กรรมการ บจก. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  • รองปลัดกระทรวงการคลัง
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  • อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  • อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • นายพชร ยุติธรรมดำรง

  กรรมการอิสระ
  และประธานกรรมการตรวจสอบ

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399
  • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2549
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551
  • หลักสูตร Public Director Certification Program จาก Public Director Institute
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • 2 บริษัท
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 3 บริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • กรรมการ บลจ. เอ็มเอฟซี
  • ประธานกรรมการ บมจ.ปรีชากรุ๊ป
  • กรรมการ บจก. แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์
  • กรรมการ บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
  • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
  • คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์ บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
  • กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  • อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
  • รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • กรรมการ บมจ. การบินไทย
  • กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
  • กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Workshop on Budgeting in the Public Sector, Harvard University
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2555
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2556
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 43/2556
  • หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 2/2557
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 1 บริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998)
  • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา

  กรรมการบริษัท

 • ประวัติการศึกษา
  • วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศฯ
 • การอบรมที่จัดโยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Certification Program (DCP)
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  • กรรมการบริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด
 • ประสบการณ์การทำงานในอดีตย้อนหลัง 5 ปี
  • 01/10/2016 - 30/09/2017 : ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัตการบิน
  • 01/10/2015 - 30/09/2016 : ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
  • 01/10/2014 - 30/09/2015 : ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษฝ่ายปฏิบัติ
  • 01/10/2011 - 30/09/2014 : ผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและพัฒนาการบิน
 • นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์

  กรรมการบริษัท

 • ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • ประสบการณ์การทำงานในอดีตย้อนหลัง 5 ปี
  • 1 ตุลาคม 2559 : ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมใหญ่
  • 1 พฤศจิกายน 2558 : รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมใหญ่
  • 23 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยานระดับฐานปฏิบัติการและสถานี
  • 12 พฤศจิกายน 2552 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว

  กรรมการบริษัท

 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  • Mini Master of Information Technology (MMIT)
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท บมจ.สายการบินนกแอร์
  • กรรมการบริษัท บ.สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
  • รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย
  • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.การบินไทย
  • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บมจ.การบินไทย
  • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บมจ.การบินไทย
 • ประสบการณ์การทำงานในอดีต
  • 2555 - 2558 กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บมจ.การบินไทย
  • 2552 - 2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและควบคุมอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน บมจ.การบินไทย