คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

อนึ่ง นายวิสุทธิ์ มนตริวัต และนายพิพัฒน์ บูรณะนนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ สอบทานงบการเงินของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ "คณะกรรมการ"

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอกสอบทานให้บริษัทมีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างเป็นอิสระ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณา รายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเองเป็นประจำทุกปี พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประจำปี งบประมาณ และอัตรากำลังของงานตรวจสอบภายในที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการจัดทำรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เชิญผู้บริหารหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องมา ให้ความเห็น รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย”

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและ ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยมีนางมยุรี นลินวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายในของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “คณะผู้บริหาร”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสม เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานโดยการ แต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายพชร ยุติธรรมดำรง (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
นางมยุรี นลินวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ