สารจากรรรมการผู้จัดการ

ปี 2559 เป็นปีที่บริษัทได้ดำเนินกิจการมา 30 ปี นับแต่เริ่มปฏิบัติการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 และนับเป็นอีกปีที่บริษัทประสบความสำเร็จมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี อันเนื่องมาจากธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 29.6 ในปี 2559 เมื่อเทียบกับอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 28.5 ในปี 2558 และเป็นปีแรกที่ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถสร้างกำไรสุทธิได้มากกว่าหนึ่งพันล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.6

ในปีนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559-2563 ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริการธุรกิจพลังงานด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการที่ดีควบคู่ไปกับการจัดการความรู้หรือ Knowledge Management (KM) และการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อจะทำให้บริษัทสามารถเป็นผู้กำหนดทิศทางธุรกิจ ด้านการบริการเติมน้ำมันอากาศยานในระดับสากล ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต

ขณะเดียวกันบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทคือ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างคลังน้ำมันที่จังหวัดพิจิตรและลำปาง สำหรับระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคเหนือ ในขณะที่บริษัทย่อยในกลุ่มอีกบริษัทคือ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) ได้เริ่มการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันระบบ Hydrant ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อให้ควบคู่และทันกับโครงการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นและให้บริการในปี 2562 นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่นดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BID) ขึ้นเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และนโยบายความยั่งยืนของบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาของกลุ่มบริษัทซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยของรัฐบาลปัจจุบันภายใต้โมเดล 4.0

จากการดำเนินงานของบริษัทด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่น ทำให้บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศติดต่อกันเป็นปีที่ 8 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการที่บริษัทมีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศประจำปี 2559 ทั้ง 3 พื้นที่ คือ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานที่ดอนเมืองและที่สุวรรณภูมิ และสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในทุกมิติ ผมเชื่อมั่นว่าแนวทางของการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักธรรมาภิบาล จะสามารถทำให้บริษัทเติบโตไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


(นายประกอบเกียรติ นินนาท)
กรรมการผู้จัดการ