ค่านิยมองค์กร

B
เชื่อมั่นใน
การทำงานร่วมกัน

พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมงาน เคารพผู้อาวุโส มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ประสานงานตลอดจนสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

A
ตระหนักถึงความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และรักษาระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

F
มุ่งมั่นในหลัก
บรรษัทภิบาล

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม มีจิตสำนึกและจริยธรรมในอาชีพ รักษาความลับ ผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมและกฎระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา

S
บริการด้วยใจ

มุ่งมั่นบริการด้วยใจ เอาใจใส่ดูแล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด