ประวัติความเป็นมา

 • เดินหน้าก่อตั้ง ท่ามกลางความท้าทาย
  (พ.ศ. 2524-2528)

  ช่วงทศวรรษ 2520 เป็นช่วงที่การคมนาคมขนส่งทางอากาศยานของไทยขยายตัวอย่างมากเป็นประวัติการณ์ จากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการที่ประเทศไทยอยู่ในจุดศูนย์กลางและเป็นจุดเชื่อมต่อ (Hub) ของเส้นทางการบินภูมิภาค จึงทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง) ในเวลานั้นจำเป็นต้องมีมาตรฐานการบริการระดับสากล ซึ่งภารกิจหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญคือ การปรับปรุงการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานให้มีความปลอดภัยได้มาตราฐานเทียบเท่าท่าอากาศยานนานาชาติทั่วโลก

  22 พฤศจิกายน

  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด หรือ บาฟส์ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินกิจการบริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง)

  20 ธันวาคม

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก ผู้แทนจากบริษัทการบินไทยจำกัด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท คนแรก พร้อมกับการแต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล ผู้แทนจากบริษัทการบินไทยจำกัด ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนแรก

  30 ธันวาคม

  บาฟส์ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 80 ล้านบาท โดยมีบริษัท การบินไทย จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นหลัก และมีผู้ถือหุ้นอื่นๆ ประกอบไปด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัท โมบิล อินเตอร์เนชั่นเนล เอวิเอชั่น แอนด์ มารีน เซลล์ อิงค์ บริษัท เอลฟ์ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

 • ปี พ.ศ. 2527

  บริษัทประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆในการก่อสร้างคลังน้ำมันอากาศยานดอนเมือง และการวางท่อระบบ Hydrant ที่ท่าอากาศยานยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ซึ่งออกแบบโดย บริษัท เอลฟ์ ฝรั่งเศส

 • 9 มกราคม

  บริษัทลงนามในสัญญาก่อสร้างกับบริษัทช.การช่าง จำกัด

  10 กรกฎาคม

  บริษัทได้จัดสร้างและส่งมอบคลังน้ำมันเก็บเชื้อเพลิงอากาศยานแห่งใหม่ ณ บริเวณท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ( บน. 6 ) ดอนเมือง ให้กับ กองทัพอากาศ เพื่อทดแทนคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเดิม

 • รวมพลังพันธมิตรสู่ความเป็นหนึ่งเดียว
  (พ.ศ. 2529-2535)

  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง) ที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีความปลอดภัยสูงสุด และมาตราฐานสากล จึงเกิดบริษัทพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับบาฟส์ให้ก้าวผ่านการทำงานช่วงแรกได้อย่างราบรื่น

  11 มิถุนายน

  บริษัทน้ำมันทั้ง 6 บริษัท ได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท โมบิล อินเตอร์เนชั่นเนล เอวิเอชั่น แอนด์ มารีน เซลล์ อิงค์ บริษัท เอลฟ์ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดตั้งบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS)

  1 ตุลาคม

  วันแรก ที่บริษัทเปิดให้บริการรับน้ำมันอากาศยานจากรถบรรทุกน้ำมัน โดยมีผู้ใช้บริการ 6 ราย ได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด บริษัท เอลฟ์ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โมบิล อินเตอร์เนชั่นแนล อาวิเอชั่น แอนด์ มารีน เซลล์ อิงค์ จำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบินเที่ยวบินแรก Gulf Air: GF155 (B747) จาก Manila ไป Baharain

 • มิถุนายน

  บริษัทว่าจ้างบริษัท DORSCH ให้ทำการสำรวจและศึกษาความเป็นได้ของโครงการขนส่งน้ำมันอากาศยาน (บางจาก-ดอนเมือง)

 • 5 มิถุนายน

  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติให้บริษัท เป็นแกนกลางในการดำเนินโครงการขนส่งน้ำมันอากาศยาน (บางจาก-ดอนเมือง)

 • 22 กรกฎาคม

  บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ใน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT)ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี

 • ก้าวสู่บริษัทมหาชนและตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแผนงานแห่งอนาคต
  (พ.ศ. 2536-2545)

  บาฟส์ตะหนักเสมอถึงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอยู่ตลอดเวลา ด้วยความพร้อมทั้งด้านเครือข่ายการขนส่งน้ำมัน การจัดเก็บและการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน บาฟส์จึงสามารถให้บริการน้ำมันอากาศยานแก่สายการบินพาณิชย์ทั่วโลกกว่า 80 สายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง) ทำให้ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับอย่างกว้างขวางจากวงการสายการบินนานาชาติ

  1 มกราคม

  บริษัทได้เข้าถือหุ้นจำนวน ร้อยละ 82.92 ในบริษัทบริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS) โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการทั้งหมด และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 16.66

 • 28 กันยายน

  บริษัทได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 340 ล้านบาท

 • 27 พฤศจิกายน

  บริษัท ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) และกลุ่มบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) จัดตั้งบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (Thai Aviation Refuelling Company Limited) เรียกโดยย่อว่า TARCO เพื่อให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant และกิจการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งที่ 2 โดยได้รับสิทธิให้ดำเนินการ 30 ปี

 • 10 พฤศจิกายน

  วันแรกที่บริษัทเริ่มให้บริการที่ ท่าอากาศยานสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 28 มีนาคม

  วันแรกที่บริษัทเริ่มให้บริการที่ ท่าอากาศยานสุโขทัย

 • 12 เมษายน

  หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการผู้จัดการ TARCO และนายกำธร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริหารงาน บริษัท ช. การช่างจำกัด ลงนามสัญญาการก่อสร้าง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ HYDRANT ที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse F-G

 • 19 มกราคม

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรภูมิ

  4 เมษายน

  บริษัทได้นำหุ้นเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก

 • ผนึกกำลังเพื่อเป็นผู้นำการให้บริการน้ำมันอากาศยานแบบครบวงจร
  (พ.ศ.2546-ปัจจุบัน)

  การแข่งขันด้านธุรกิจการบินพาณิชย์ในยุคโลกาภิวัตน์เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่งต่อโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้เป็นท่าอากาศยานสากลหลักของประทศและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศแห่งใหม่ของเอเชีย ที่สามารถรองรับธุรกิจการบินของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาความเจริญด้านเศรษฐิกจ สังคม และการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาว

  26 สิงหาคม

  บริษัทได้เข้าถือหุ้นใน บริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด หรือ TARCO ในอัตราร้อยละ 90

  15 กันยายน

  บริษัท ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บมจ. ช. การช่าง ก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  21 พฤศจิกายน

  บมจ. ท่าอากาศยานไทย คัดเลือกให้ผู้ประกอบการ 2 ราย คือ บาฟส์ และ The Joint Venture between ASIG Limited and Novatech Co., Ltd เป็นผู้ประกอบการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานโดยทั้งสองบริษัทได้รับสิทธิให้ดำเนินการ 20 ปี

 • 17 มีนาคม

  จัดตั้งบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด (JP-One) เพื่อดำเนินการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อส่งน้ำมันไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เส้นทางมักกะสัน – สุวรรณภูมิ

 • 7 ตุลาคม

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดคลังน้ำมันบริษัท ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 19 มกราคม

  บริษัทได้จัดพิธีเซ็นสัญญา User agreement กับบริษัทน้ำมัน 9 บริษัท และ 1 สายการบิน (AVIATION FUEL SERVICE AGREEMENT) เพื่อการใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  29 กรกฎาคม

  บริษัท เข้าร่วมทดสอบสนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบินภายในประเทศและสายการบินแรกที่ให้บริการคือ ไทยแอร์เอเชีย

 • 31 ตุลาคม

  บริษัทหยุดให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เนื่องจากเกิดมหาอุทกภัยจนทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองปิดให้บริการ และกลับมาให้บริการได้ตามปกติในวันที่ 22 ธันวาคม 2554

  22 ธันวาคม

  บริษัทได้สนับสนุนการให้บริการแก่เที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินแรกในเอเชียที่ทำการบินด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ “Thai First Flight with Bio Fuel” เที่ยวบิน TG 8421 และ “Thai First Passenger Biofuel Flight in Asia” เที่ยวบิน TG 104

 • 25 ธันวาคม

  บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.7 ของทุนจดทะเบียน

 • 1 พฤษภาคม

  บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมผู้จัดการบริษัทบาฟส์และบริษัทในเครือ โดยมีหม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร

  10 ตุลาคม

  บริษัทประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น มีผลบังคับใช้ 10 ต.ค.2556

 • 16 มกราคม

  มติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2557 ได้แต่งตั้ง
  คุณประกอบเกียรติ นินนาท ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557เป็นต้นไป

  1 กุมภาพันธ์

  บริษัทเจ พี วัน แอสเซ็ท จำกัด ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

  31 กรกฎาคม

  หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนแรก

  1 สิงหาคม

  คุณประกอบเกียรติ นินนาท ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

  18 กันยาน

  บาฟส์ได้รับรางวัลองค์กรที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในหมวดทรัพยากรประจำปี 2557

  16 ตุลาคม

  บาฟส์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต

 • 1 มีนาคม

  BAFS เริ่มให้บริการน้ำมันอากาศยาน ณ สนามบินตราด

 • 19 มกราคม

  บาฟส์ขายหุ้น บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด(FPT) ให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ7 และ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ร้อยละ9.5 ทำให้บาฟส์ คงเหลือหุ้นอยู่ที่ ร้อยละ 75

  14 พฤศจิกายน

  BAFS ผ่านการตรวจประเมิน Surveillance & Upgrade ISO 9001:2015 และ Surveillance OHSAS 18001:2007 จาก BVC

  15 ธันวาคม

  ก่อตั้งบริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BID)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุง ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้สิทธิและให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยบาฟส์เป็นผู้ถือหุ้นที่สัดส่วน 100%

  15 ธันวาคม

  บาฟส์รับรางวัลรายงานความยั่งยืน“ประเภทดีเด่น”
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน“ประเภทดีเด่น” การประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งจัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG) สู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

 • 2 กุมภาพันธ์

  บาฟส์รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 – 30,000 ล้านบาทในงาน SET Awards 2016 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

  16 กุมภาพันธ์

  บาฟส์รับรางวัลด้านความยั่งยืนในการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment :THSI) ในงาน SET Sustainability Awards 2016 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน

  28 มิถุนายน

  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบประกาศนียบัตรการต่ออายุใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต